جزییات مناقصه و مزایده

خط کشی خطوط محوری معابر و رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده سطح شهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰11

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خط کشی خطوط محوری معابر و رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده سطح شهر 55.51 ece2d215-ee7c-4372-9ba1-f401a0c766ac.docx