جزییات مناقصه و مزایده

خط کشی خطوط محوری معابر و رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده سطح شهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰16

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خط کشی خطوط محوری معابر و رنگ آمیزی گذرگاههای عابر پیاده سطح شهر 58.76 b632992f-ef81-4099-a3d5-e0d098b2a73e.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه