جزییات مناقصه و مزایده

اجرای نماز خانه و سرویس بهداشتی تقاطع غیر همسطح آزادی

مناقصه

2099005701000021

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای نماز خانه و سرویس بهداشتی تقاطع غیر همسطح آزادی 55.56 71381238-1739-4da1-b5c9-f020f02928ac.docx