جزییات مناقصه و مزایده

خرید نهالها و گلهای فصلی مورد نیاز مناطق سه گانه فضای سبز شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000023

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید نهالها و گلهای فصلی مورد نیاز مناطق سه گانه فضای سبز شهر بوشهر 58.71 abc44ea0-9e1b-4b64-978c-86bcdff08ac5.docx