جزییات مناقصه و مزایده

خرید مصالح جهت مصرف اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مصالح جهت مصرف اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر 60.20 b08e3750-0d9b-4147-bf36-2e4bb5e6585e.docx