جزییات مناقصه و مزایده

خط کشی محوری معابر سطح شهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خط کشی محوری معابر سطح شهر 55.48 b3b95256-5058-4705-8403-6a030ce1a588.docx