جزییات مناقصه و مزایده

خط کشی محوری معابر سطح شهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خط کشی محوری معابر سطح شهر 55.48 b3b95256-5058-4705-8403-6a030ce1a588.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه