جزییات مناقصه و مزایده

خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد

مناقصه

2099005701000036

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد 58.90 be88d5ca-8276-4322-89f5-db34ecbe8198.docx