جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مناقصه خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد 55.68 0a88ab43-b226-43c9-916e-b17ff254637f.docx