جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مناقصه خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد 55.68 0a88ab43-b226-43c9-916e-b17ff254637f.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه