جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه بهسازی میدان کوتی و اجرای جدول بندی، زیرسازی و آسفالت کندرو خیابان سبزآباد

مناقصه

97/20 97/21

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰

۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه بهسازی میدان کوتی و اجرای جدول بندی، زیرسازی و آسفالت کندرو خیابان سبزآباد 66.37 ba9340d7-1201-4f27-a1b3-d9b20430ac1a.docx