جزییات مناقصه و مزایده

اجرای جدول گذاری زیر سازی و آسفالت کوچه ساحل و فرعی اول سمت راست کوچه رنجبر واقع در خیابان نیروگاه

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۰

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای جدول گذاری زیر سازی و آسفالت کوچه ساحل و فرعی اول سمت راست کوچه رنجبر واقع در خیابان نیروگاه 56.56 0376db16-5a25-425d-abb9-44512a8206b8.docx