جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ، هدایت مسیر تقاطع آزادی بوشهر و..

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶

۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه تهیه و نصب تابلوهای ، هدایت مسیر تقاطع آزادی بوشهر و.. 66.98 0175821d-7b35-4288-a058-2e95ab31e545.docx