جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زمین چمن مصنوعی در محله امامزاده و...

مناقصه

97-28 97-29 97-30

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰

۱۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زمین چمن مصنوعی در محله امامزاده و... 67.38 eb0ebf57-90c7-4d9c-91df-40f1ec24eff5.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه