جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری خدمات کنترل و نظارت ( پیشگیری و رفع تخلفات شهری )

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری خدمات کنترل و نظارت ( پیشگیری و رفع تخلفات شهری ) 46.00 5fdbdaa0-a126-42f3-aa4b-c501d7646a4c.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه