جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه عملیات تملکی خیابان حد فاصل سرتل به خیابان تنگک

فراخوان

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اطلاعیه عملیات تملکی خیابان حد فاصل سرتل به خیابان تنگک 346.72 14193b22-4ee6-4987-b9cc-fc171ee89a71.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه