جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های تنگک ها (سکونتگاه های غیر رسمی)

مناقصه

2000005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای آسفالت کوچه های تنگک ها (سکونتگاه های غیر رسمی) 56.75 cd31380c-8bfc-47c2-ba4c-9450aeba2dbd.docx