جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر 60.68 220f39b9-a7c0-47f6-8045-73f499cd5d89.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه