جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تکمیل رو گذر شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر 60.68 220f39b9-a7c0-47f6-8045-73f499cd5d89.docx