جزییات مناقصه و مزایده

فرم فراخوان یک دستگاه خودرو سنگین 18 تن آتشنشانی

مناقصه

2000005701000037

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فرم فراخوان یک دستگاه خودرو سنگن 18 تن آتش نشانی 55.89 91d91878-41c6-41c7-b138-caa56400eefd.docx