جزییات مناقصه و مزایده

فرم فراخوان یک دستگاه خودرو سنگین 18 تن آتشنشانی

مناقصه

2000005701000037

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فرم فراخوان یک دستگاه خودرو سنگن 18 تن آتش نشانی 55.89 91d91878-41c6-41c7-b138-caa56400eefd.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه