جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان تجدید مزایده غرفه های تجاری

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان تجدد مزایده غرفه های تجاری 306.50 0b62e9e7-8567-4f60-b42c-8035787c16d1.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه