جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰42

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی سطح شهر 55.45 ed92fac3-a092-47a7-8c58-2e96778f9800.docx