جزییات مناقصه و مزایده

پروژه های عمرانی

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

   با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد   پروژه های عمرانی خود به شرح ذیل را  به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت  که دارای گواهینامه صلاحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر واقع در میدان شهرداری مراجعه نمایند.

عنوان اندازه (KB)
آگهی مناقصه عمومی 55.29 664aa496-8e35-46e0-bb2e-985c0abade4b.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه