جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت باند غربی سه راه امامزاده تا سه راه سرتل

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰55

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت باند غربی سه راه امامزاده تا سه راه سرتل 56.60 543b96df-1463-465f-8f2f-0c1b07f98ba3.docx