جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰54

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر 59.27 46ddbf59-01f3-4a9c-9656-1f210c2126d1.docx