جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰54

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب وسایل بازی کودکان جهت نصب در پارکهای شهر بوشهر 59.27 46ddbf59-01f3-4a9c-9656-1f210c2126d1.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه