جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری خدمات نقلیه شهرداری بندر بوشهر و منطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰65

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری خدمات نقلیه شهرداری بندر بوشهر و منطق و سازمانهای وابسته 56.89 f70a9f33-c589-4c9c-aec1-3d95919bc02f.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه