جزییات مناقصه و مزایده

خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰68

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مخازن چهار چرخ 770 لیتری به تعداد 500 عدد 58.98 3b63f3f0-2717-447d-b97e-69c1181d82f1.docx