جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پروژه های عمرانی

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰74,75,76,77,78

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پروژه های حوزه معاونت عمرانی 63.99 bcbac72d-e8e7-404c-b0f6-9f2ed4f19580.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه