جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پروژه های عمرانی

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰74,75,76,77,78

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پروژه های حوزه معاونت عمرانی 63.99 bcbac72d-e8e7-404c-b0f6-9f2ed4f19580.docx