جزییات مناقصه و مزایده

ایجاد کاربری آتش نشانی ( اطفایی ) بر روی 2 خودرو هیوندای 8 تن و یک خودرو خودرو دوو 18 تن

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰72

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ایجاد کاربری آتش نشانی ( اطفایی ) بر روی 2 خودرو هیوندای 8 تن و یک خودرو خودرو دوو 18 تن 59.31 a333e52d-2f8b-4910-8074-4ff20f41b73e.docx