جزییات مناقصه و مزایده

خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو 310.50 c7880c47-d6eb-4592-ab6a-fd4d3525edb7.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه