جزییات مناقصه و مزایده

خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو 310.50 c7880c47-d6eb-4592-ab6a-fd4d3525edb7.doc