جزییات مناقصه و مزایده

جا به جایی تاسیسات شرکت توزیع برق بوشهر واقع در تقاطع غیر همسطح شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر

مناقصه

2000005701000073

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جا به جایی تاسیسات شرکت توزیع برق بوشهر واقع در تقاطع غیر همسطح شهید سردار سلیمانی شهر بوشهر 58.87 e328d821-e061-4323-8eb3-eca90fa8c226.docx