جزییات مناقصه و مزایده

احداث گذر ادیان (از حسینیه کازرونی ها تا مسجد شیخ سعدون)

مناقصه

2000005701000089

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث گذر ادیان (از حسینیه کازرونی ها تا مسجد شیخ سعدون) 61.29 bbcca9d7-abaf-4376-961b-f9d99434c877.docx