جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای نظارتی

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰92

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب و راه اندازی بخشی از فاز 2 پایش تصویری –دوربینهای نظارتی 61.01 b1951cfa-09f4-4958-b3eb-55c77421ff87.docx