جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری کنترل و نظارت ( گشت ساختمانی و سد معبر ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰95

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری کنترل و نظارت ( گشت ساختمانی و سد معبر ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر 59.35 50e8dd8d-7789-4e0a-80d8-205d29a6c4a8.docx