جزییات مناقصه و مزایده

احداث جایگاه مسقف آرامستان وادی الرحمه

مناقصه

2001005701000005

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث جایگاه مسقف آرامستان وادی الرحمه 60.63 289dd9bd-e07b-41ba-8308-d7b01eb511ef.docx