جزییات مناقصه و مزایده

فروش اموال منقول اسقاطی و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر

مزایده

۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش اموال منقول اسقاطی و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر 310.50 141684de-cba3-4c76-95fc-c68df991828e.doc