جزییات مناقصه و مزایده

فروش اموال منقول اسقاطی و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر

مزایده

۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش اموال منقول اسقاطی و مازاد بر نیاز شهرداری بندر بوشهر 310.50 141684de-cba3-4c76-95fc-c68df991828e.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه