جزییات مناقصه و مزایده

مرحله دوم مناقصه خدمات شهری

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مرحله دوم مناقصه خدمات شهری 61.84 63e1a304-9b7b-4eff-8717-3617d5354ce5.docx