جزییات مناقصه و مزایده

خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین

مناقصه

2001005701000009

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین 55.81 9abc6433-97d1-422d-9887-acdceff8414c.docx