جزییات مناقصه و مزایده

خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین

مناقصه

2001005701000009

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین 55.81 9abc6433-97d1-422d-9887-acdceff8414c.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه