جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری حق بهره برداری و راه اندازی کارخانه تولید کیسه زباله

مزایده

5001005701000003

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری حق بهره برداری و راه اندازی کارخانه تولید کیسه زباله 306.00 e92db413-2a53-42f5-a02e-30319f1ab111.doc