جزییات مناقصه و مزایده

عملیات جمع آوری ,تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی 305.50 c0160c3a-7245-4e9f-8e4d-21aa2f3abfd7.doc