جزییات مناقصه و مزایده

احداث گذر فدک ( بافت قدیم محور کوتی ) /خرید و حمل مصالح جهت مصرف در اداره فنی و امانی

مناقصه

2001005701000014/15

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث گذر فدک ( بافت قدیم محور کوتی ) /خرید و حمل مصالح جهت مصرف در اداره فنی و امانی 61.58 26041fa8-d8ee-4adf-9ffa-90f85f9fd61c.docx