جزییات مناقصه و مزایده

ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 11 بسته طی یک دوره 1/یک ساله

مزایده

۵۱۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
منظور سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 11 بسته طی یک دوره 1/یک ساله 324.50 2de5b1ce-014b-4c52-a07d-1ada3297fd53.doc