جزییات مناقصه و مزایده

فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000005

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر 310.50 11dd4fdd-9f0f-42e8-8c5c-3b785193b354.doc