جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی پیاده رو و کانال بلوار شهید چمران

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی پیاده رو و کانال بلوار شهید چمران و ... 54.97 8a219f87-dac6-4207-9c6c-5aed7e7a87e2.docx