جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی پیاده رو و کانال بلوار شهید چمران

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی پیاده رو و کانال بلوار شهید چمران و ... 54.97 8a219f87-dac6-4207-9c6c-5aed7e7a87e2.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه