جزییات مناقصه و مزایده

تجدید نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰68

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر 55.38 84e2802e-f561-4876-81d2-4bd8b202e4bb.docx