جزییات مناقصه و مزایده

فروش خودروهای مازاد بر نیاز مشروحه

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش خودروهای مازاد بر نیاز مشروحه 83.50 b6a0b60d-9325-4448-991b-cf7ce7586970.doc