جزییات مناقصه و مزایده

اجرای فرهنگسرای باغ بهزاد

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای فرهنگسرای باغ بهزاد 55.50 6982224c-53d8-4cda-9c59-0d709088df9f.docx