جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زمین چمن مصنوعی تنگک 2

مناقصه

2098005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زمین چمن مصنوعی تنگک 2 55.28 b99f0285-3b94-4fda-ad88-851b3070acc8.docx