جزییات مناقصه و مزایده

کانال جاده نیروگاه – حدفاصل گذر معاینه فنی تا تنگک 2

مناقصه

2098005701000019

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
کانال جاده نیروگاه – حدفاصل گذر معاینه فنی تا تنگک 2 55.47 4a44bee4-119f-45c1-a9cb-9111557b8b2a.docx