جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی محور کوتی فاز 2

مناقصه

2098005701000018

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی محور کوتی فاز 2 55.41 9cd53263-63e8-49bb-af94-763586af2486.docx