جزییات مناقصه و مزایده

دفع آبهای سطحی و رفیوژ وسط و پیاده راه گذر 24 متری ضلع غربی میدان جانبازان (مجاور دیوار فرودگاه)

مناقصه

2098005701000020

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
دفع آبهای سطحی و رفیوژ وسط و پیاده راه گذر 24 متری ضلع غربی میدان جانبازان (مجاور دیوار فرودگاه) 55.57 8d42148f-b683-43d5-a15d-0e7ef2b0e7d4.docx