جزییات مناقصه و مزایده

سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 16 بسته طی یک دوره 2/دو ساله

مزایده

۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 16 بسته طی یک دوره 2/دو ساله 331.00 02776079-e04d-4834-b23f-11afb92b9596.doc