جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح دوربرگردان بلوار امام علی (ع)

مناقصه

2098005701000026

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاح دوربرگردان بلوار امام علی (ع) 55.19 71a39d98-ce83-4262-ac9e-29ecec43de24.docx